Bättre hälsa - minskade sjukskrivningar

Ett tecken på bättre hälsa att antalet sjukskrivningar minskat de senaste åren. Historiskt sett har det funnits ett samband mellan en låg arbetslöshet och ett större antal sjukskrivningar. Nu är dock trenden den motsatta, alltså troligen bättre hälsa trots att arbetslösheten sjunkit.

År 2006 - ett år med bättre hälsa

Ett initialt trendbrott skedde år 2001 då sjukfrånvaron började minska efter några års uppgång. Samtidigt ökade dock andelen nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar. Vi kan alltså där inte tala om en bättre hälsa i korrekt mening. Minskningen uppstod istället på grund av att flertal som tidigare varit sjukfrånvarande så att säga pensionerade sig.

Från år 2006 visar dock statistik från Försäkringskassan att antalet nybeviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar har sjunkit snabbt.

Mer om hälsa kopplat till sjuk- och aktivitetsersättning

År 2005 fick cirka 225000 män och cirka 330000 kvinnor någon form av sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessa är framförallt koncentrerade till högre åldrar. Åldersgruppen 20-29 år har bättre hälsa än gruppen 30-39 år i det hänseendet. Dubbelt så bra om vi följer siffrorna.

Värt att notera kan också vara de vanligaste orsakerna till ovan beskrivna ersättning, här är sjukdomar och besvär i rörelseorganen vanligast, men på senare år har olika psykiska orsaker ökat sin andel.


© Statshalsan.se, Sweden