Ökning av fetma och övervikt avstannar

Utgångspunkten för nedanstående resonemang om fetma och övervikt är de viktgränser som är definierade av WHO, Världshälsoorganisationen. De har satt upp gränser för undervikt respektive övervikt i form av relationen mellan en persons vikt och dennes längd. Måttet kallas BMI, översatt till svenska kroppsmasseindex.

Fetma och övervikt är ett folkhälsoproblem av tilltagande proportioner i så gott som hela västvärlden.

Sedan slutet av 1980-talet har det pågått en kraftig ökning av antalet överviktiga personer i Sverige. År 1989 led 37 procent av männen i Sverige av fetma eller övervikt, år 2000 var samma siffra över 50 procent. För kvinnor var siffrorna 28 respektiv 36 procent.

Vid den nya mätningen gjord 2005 så har ökningen avstannat. För männen är det fortfarande en ökning, men nu endast någon enstaka procent. För kvinnorna en liten minskning.

Enligt BMI blir en person först överviktig när han eller hon överstiger spannet för sin normalvikt. Steget efter övervikt är sedan fetma då personen blivit mycket kraftigt överviktig. Som synes ovan är skillnaden mellan könen om vi räknar in både övervikt och fetma stor, men tittar vi endast på fetma så är det mer lika. 2005 led 11 procent av männen och 10 procent av kvinnorna i Sverige av fetma.

Bland kvinnorna ökar fetma mest i åldrarna 16-24 år respektive 65-84 år. För männen sker den största ökningen i spannet mellan 35-64 år.

Ur ett socialt perspektiv kan det också vara av intresse att känna till att förekomsten av fetma är vanligare bland arbetare och personer med kort utbildning, bland boende i landsbygden, framförallt i glesbygden och bland personer födda utanför Europa, jämfört med andra grupper.

I Socialstyrelens rapport i ärendet så anges ingen entydig förklaring till den kraftiga ökningen av övervikt de senaste tjugofem åren, men man nämner faktorer som att vi rör mindre på oss generellt i det vardagliga livet och att vi äter mer socker och fett än vi förbränner. En annan förklaring är att man kan se ett samband mellan att sluta röka och att gå upp i vikt efteråt. Då många har slutat röka under ovan nämnda period så kan detta också vara en orsak till ökningen.


© Statshalsan.se, Sweden